image

EMWORK Group

Career

 

Career

 

Software Developer 

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based Application และ/หรือ Mobile Application
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

System Analyst 

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
 • บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Software Engineer

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle)
 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับลูกค้า
 • วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานและ UX/UI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา UML
 • จัดทำ Specification สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Software Requirement Specification, Software Design Specification เป็นต้น
 • ควบคุมการทดสอบระบบเพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) และสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Web Developer

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งได้ รวมถึงมีความสามารถทั้ง Server Script และ Client Script
 • สามารถจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้
 • มีพื้นฐานในการติดตั้งระบบสำหรับการพัฒนา
 • สามารถทดสอบระบบระดับ Unit Test เป็นขั้นต่ำ และต้องเข้าใจใน Business Scenario ในการใช้งานระบบ
 • การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายนอกได้

PHP Developer

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บภาษา PHP ด้วย Framework หากมีความสามารถใน Framework : Zend1, Zend3, Laravel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้
 • มีพื้นฐานในการติดตั้งระบบสำหรับการพัฒนา
 • สามารถทดสอบระบบระดับ Unit Test เป็นขั้นต่ำ และต้องเข้าใจใน Business Scenario ในการใช้งานระบบ
 •  การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายนอกได้

DevOps (Development Operation)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ (ทั้ง Server Script และ Client Script)
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
 • มีความสามารถในการติดตั้งและตั้งค่า Server, Web Server , Cloud Service , Database
 • มีความสามารถในการจัดการ Repository และ การ Deploy ระบบ
 • มีความสามารถในการทดสอบ Security
 • มีความสามารถในการทดสอบ Performance
 • Monitoring ระบบได้
 • จัดทำการบำรุงรักษาระบบ

Software Service Support

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานผ่าน Social Media / Email / Line / โทรศัพท์ได้
 • สามารถบริการจัดทำข้อมูลและแนะนำการใช้งาน/แก้ปัญหาได้ เช่น การกรอกข้อมูล , การแนะนำอธิบายการใช้งาน , การออกแบบ UX/UI เบื้องต้น และการตั้งค่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นต้น
 • จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน (เอกสารและสื่อวีดิโอ) ได้
  หากมีความสามารถด้าน IT ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลระบบเครือข่ายภายในบริษัทและภายนอกให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ มีการตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
 • ควบคุมดำเนินการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดูแลซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Files Server, Database Server, Domain and Active Directory, DNS Server, Mail Server เป็นต้น
 • ดูแล Support User เกี่ยวกับการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ User สามารถให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นกับผู้ใช้งานได้
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Content Creator (ฝึกงาน, งานประจำ, งานชั่วคราว, งานอิสระ)

สายงาน : บริการงานด้านลูกค้า/ทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบงาน Graphic โดยคำนึงถึง UX / UI สำหรับประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์บน Website, Mobile Application และ Social Media ให้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้ตอบโจทย์ของสินค้า และผู้ใช้งาน
 • ถ่ายวิดีโอ/ภาพ ตกแต่งวิดีโอ/ภาพ ตัดต่อวิดีโอ/ภาพ ผลิต Content เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • ผลิต Content รูปแบบ Motion Graphic/Infographic เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอ Concept ผ่าน Storyboard/Script/Artboard นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ Content รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจ
 • มีความสามารถในการผลิต Content อย่างสร้างสรรค์ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ Website
 • มีทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • เขียน Content บน Social Media ให้เป็นกระแส ผู้คนสนใจ และทำการค้นหา
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ดูแล ควบคุมสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนเพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

UX-UI Creator (ฝึกงาน, งานประจำ, งานชั่วคราว, งานอิสระ

สายงาน : บริการงานด้านลูกค้า/ทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยเน้นการเก็บข้อมูลและฟีดแบ็ค เพื่อเอากลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น
 • ศึกษาและออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยการรวบรวม ค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผล สินค้า บริการ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการออกแบบ
 • ใช้งานหลักการออกแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์กับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เช่น Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX มาประกอบในการออกแบบโดยมีที่มาที่ไปของผลงานออกแบบ
 • ออกแบบ User ‘หน้าจอ’ หรือแพลตฟอร์ม ที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ป้ายโฆษณา สื่อดิจิทัลอื่นๆ ให้มีความสวยงาม น่าใช้ เป็นมิตร เข้าใจง่าย (User-friendly) โดยอ้างอิงกับ UX เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยสร้างเป็นโครงร่าง (Wireframe) ม็อคอัพ (Mockup) หรือต้นแบบ (Prototype)
 • ใช้งานโปรแกรม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ได้หลากหลายสำหรับประกอบการทำ Content ต่างๆ
 • สามารถแปลงเอาความต้องการ/ไอเดียของลูกค้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นงานออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีรูปลักษณ์ที่ดีน่าใช้งาน
 • สามารถประสานงานกับนักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ฝ่ายผลิต (Production) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายการออกแบบ และเตรียมช่วยเหลือในแต่ะขั้นตอนที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นไปตามแบบที่จัดทำไว้

VDO Story Creator (ฝึกงาน, งานประจำ, งานชั่วคราว, งานอิสระ)

สายงาน : บริการงานด้านลูกค้า/ทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ถ่ายวิดีโอ ตกแต่งวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอ ผลิต Content เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอ Concept ผ่าน Storyboard/Script นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ Content รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจ
 • ออกแบบภาพ/Graphic ประกอบ content และงานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • ชอบการเขียน คิด วิเคราะห์ และนําเสนอ Content เพื่อทํางานร่วมกับทีม
 • มีความสามารถในการผลิต Content อย่างสร้างสรรค์ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ Website
 • เขียน Content บน Social Media ให้เป็นกระแส ผู้คนสนใจ และทำการค้นหา
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ดูแล ควบคุมสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนเพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Photo Story Creator (ฝึกงาน, งานประจำ, งานชั่วคราว, งานอิสระ)

สายงาน : บริการงานด้านลูกค้า/ทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ถ่ายภาพนิ่ง ตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพ ผลิต Content เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอ Concept ผ่าน Artboard นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ Content รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจ
 • ออกแบบภาพ/Graphic ประกอบ Content และงานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • ชอบการเขียน คิด วิเคราะห์ และนําเสนอ Content เพื่อทํางานร่วมกับทีม
 • มีความสามารถในการผลิต Content อย่างสร้างสรรค์ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ Website
 • เขียน Content บน Social Media ให้เป็นกระแส ผู้คนสนใจ และทำการค้นหา
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ดูแล ควบคุมสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนเพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CG Story Creator (ฝึกงาน, งานประจำ, งานชั่วคราว, งานอิสระ)

สายงาน : บริการงานด้านลูกค้า/ทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ผลิต Content รูปแบบ Motion Graphic หรือ Infographic เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอ Concept ผ่าน Storyboard / Script / Story Line นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ Content รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจ
 • ออกแบบภาพ/Graphic ประกอบ Content และงานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • ชอบการเขียน คิด วิเคราะห์ และนําเสนอ Content เพื่อทํางานร่วมกับทีม
 • มีความสามารถในการผลิต Content อย่างสร้างสรรค์ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ Website
 • เขียน Content บน Social Media ให้เป็นกระแส ผู้คนสนใจ และทำการค้นหา
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ดูแล ควบคุมสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนเพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย