image

EMWORK Group

Career

 

Career

 

Software Engineer (วิศวกรซอฟต์แวร์)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
 • บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • บริหารจัดการคุณภาพและต้นทุนในกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
 • บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based Application & Mobile Application
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Mobile Application Developer (นักพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Mobile Application
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Web Developer (นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, ภาษา JAVA, ภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • บริหารจัดการภารกิจตามนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Project Management Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • บริหารจัดการคุณภาพและต้นทุนในกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Multimedia Designer (นักออกแบบมัลติมีเดีย)

สายงาน : บริหารและการจัดการ (สื่อสารการตลาดและนิเทศศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารทางการตลาด

Office Co-ordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงาน)

สายงาน : บริหารและการจัดการ (ทั่วไป)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานสื่อสารข้อมูลสารสนเทศระดับองค์กรกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง