image

EMWORK Group

Career

 

Career

 

System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
 • บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Software Developer (นักพัฒนาซอฟต์แวร์)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม Web-based Application & Mobile Application
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท  เช่น  มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Application Support (นักสนับสนุนด้านแอพพลิเคชั่น)

สายงาน : บริการงานด้านลูกค้า/ทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานผ่าน Email / Line / โทรศัพท์ได้
 • สามารถบริการจัดทำข้อมูลและแนะนำการใช้งาน/แก้ปัญหาได้ เช่น การกรอกข้อมูล , การแนะนำอธิบายการใช้งาน , การออกแบบการแสดงผลเบื้องต้น และการตั้งค่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นต้น
 • จัดทำคู่มือแนะนำการใช้งาน (เอกสารและสื่อวีดิโอ) ได้
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Application Support (นักสนับสนุนด้านแอพพลิเคชั่น)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความรู้ในด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆเช่น PHP , Net ,C# , Java ตามที่มีความเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการใช้งาน HTML , CSS , Java Script ได้ดี
 • มีความรู้เรื่องการใช้งาน Database คำสั่ง Query ต่างๆที่ใช้ปนะกอบการพัฒนาระบบ
 • มีความรู้ในการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API ได้
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ