image

EMWORK Group

Career

 

Career

 

Software Engineer 

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle)
 • สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับลูกค้า
 • วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานและ UX/UI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา UML
 • จัดทำ Specification สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Software Requirement Specification, Software Design Specification เป็นต้น
 • ควบคุมการทดสอบระบบเพื่อการยอมรับโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) และสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

System Analyst 

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ (Infomation System)
 • บริหารจัดการความต้องการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

Web Developer

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งได้ รวมถึงมีความสามารถทั้ง Server Script และ Client Script
 • สามารถจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้
 • มีพื้นฐานในการติดตั้งระบบสำหรับการพัฒนา
 • สามารถทดสอบระบบระดับ Unit Test เป็นขั้นต่ำ และต้องเข้าใจใน Business Scenario ในการใช้งานระบบ
 • การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายนอกได้

PHP Developer

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บภาษา PHP ด้วย Framework หากมีความสามารถใน Framework : Zend1, Zend3, Laravel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้
 • มีพื้นฐานในการติดตั้งระบบสำหรับการพัฒนา
 • สามารถทดสอบระบบระดับ Unit Test เป็นขั้นต่ำ และต้องเข้าใจใน Business Scenario ในการใช้งานระบบ
 • การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานภายนอกได้

DevSecOps (Development/Security/Operation)

สายงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ (ทั้ง Server Script และ Client Script)
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
 • มีความสามารถในการติดตั้งและตั้งค่า Server, Web Server , Cloud Service , Database
 • มีความสามารถในการจัดการ Repository และ การ Deploy ระบบ
 • มีความสามารถในการทดสอบ Security
 • มีความสามารถในการทดสอบ Performance
 • Monitoring ระบบได้
 • จัดทำการบำรุงรักษาระบบ
 • ดูแล Support User เกี่ยวกับการทำงานของระบบ และแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ User สามารถให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นกับผู้ใช้งานได้
  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ