image

EMWORK Group

Customer Service


Customer Service 

 

ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด มีช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อช่องทาง

เบอร์ติดต่อ

วัน-เวลา

1
 

โทรศัพท์ (Telephone)
 

080-459-6996
 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

2
 

โทรสาร (Fax)
 

0-2275-4699 (Automatic)
 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

3
 

อีเมล์ (E-mail)
 

customer@emworkgroup.com
 

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)


หมายเหตุ* กรณีไม่ได้รับความสะดวกจากกระบวนการของ Customer Service โปรดแจ้งมาที่อีเมล์ MD@emworkgroup.com

 

1. การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมประยุกต์

EMWORK มีเกณฑ์มาตรฐานในการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของทาง EMWORK ภายหลังจากที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับทางลูกค้า โดยการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป EMWORK จะดำเนินการภายใต้แผนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมประยุกต์ขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 

1.1 งานการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขเบื้องต้น (Corrective Maintenance: CM)

เป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขความชำรุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดขึ้นจากเทคนิคทางวิศวกรรมของระบบสารสนเทศ  และต้องไม่มีเหตุมาจากการแก้ไขหรือการพยายามที่จะแก้ไขระบบสารสนเทศโดยลูกค้า  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

การบริการ

การปฏิบัติ

ระยะเวลา

การแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์

 

 

        1. รับปัญหาจากลูกค้าผ่านระบบบริการลูกค้า
        2. ตรวจสอบที่มาของปัญหา
        3. วิเคราะห์และแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหา
        4. แก้ปัญหาตามประเภทการขอรับบริการ
        5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ลูกค้าทราบ

ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
 
หมายเหตุ *
  • การแก้ไขข้อมูลผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หมายถึง ข้อผิดพลาดอันเกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย EMWORK เท่านั้น  ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันตามที่ EMWORK กำหนด
  • กรณีพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันของทาง EMWORK  ฝ่ายบริการลูกค้าจะเสนอโซลูชั่นในการจัดการปัญหาดังกล่าวให้กับทางลูกค้าโดยเร็ว)
  • สำหรับกรณีระบบไม่สามารถทำงานได้ทาง EMWORK จะดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงนับถัดจากวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง 
  • สำหรับกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่ไม่กระทบงานในภาพรวมหรือกรณีอื่นๆ ทาง EMWORK ดำเนินการแก้ไขภายใน 72 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง
  • การนับระยะเวลาตอบกลับและระยะเวลาแก้ไขปัญหาเริ่มนับในช่วงเวลาทำการ 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์)  เวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน (09.00 – 17.00 น.)  โดยยกเว้นวันหยุดราชการ ในกรณีที่เวลาดำเนินการคาบเกี่ยวกับวันหยุด ให้นับเวลาตั้งแต่ 09.00 น. ของวันทำการถัดไป
     

1.2 งานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)

       เป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน โดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา ซึ่งวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และ ในกรณีที่เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่สามารถทราบล่วงหน้าและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่กระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้

 

การบริการ

การปฏิบัติ

ระยะเวล


การ Monitor ระบบ
 (Real Time)

 

 

   1. แจ้งเตือนเมื่อซอฟต์แวร์ฯ ทำงานผิดปกติ/หยุดการทำงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

   2. Monitor ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะโดยรวมของระบบ เช่น Application ทำงานผิดปกติ

24 ชั่วโมง แจ้งเตือนผ่านอีเมล์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

การสำรองข้อมูล และ กู้คืน (Backup & Restore)

   3. Backup ข้อมูล : Application และ Database เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตงาน 

 
 

2. การรับประกันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ในกรณีที่ EMWORK เป็นผู้จัดหาฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ EMWORK     ทาง EMWORK จะรับประกันฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โดยใช้เกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานการรับประกันของเจ้าของผลิตภัณฑ์

 

หมายเหตุ *

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น/โปรแกรมประยุกต์, ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์, ฮาร์ดแวร์ ในรูปแบบอื่น ๆ  ขอความกรุณาติดต่อผู้จัดการประจำโครงการของท่าน