สมัครงานออนไลน์

ยินดีต้อนรับ..กรอกใบสมัครงานได้ที่นี่

โปรดเลือกตำแหน่งงาน
โปรดเลือกตำแหน่งงาน
เช่น ตามโครงสร้างบริษัท หรือจำนวนตัวเลข
เงินเดือนที่คาดหวัง
เช่น วันที่ 1 เมษายน 2563
วันที่พร้อมเริ่มงาน

ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้านาม
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
เพศ
วัน/เดือน/ปีเกิด
เช่น 11.11 น.
เวลาเกิด
เช่น 21
อายุ
ศาสนา
เช่น 99 ซอยพุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เช่น 99 ซอยพุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โปรดระบุข้อมูล
เช่น 099-999-9999
เบอร์โทรศัพท์
สถานะทางทหาร

ประวัติการศึกษา

เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา / ปวช.
เช่น วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา / ปวส.
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2559-2562
ปริญญาตรี
เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2560-2562
ปริญญาโท
เอกสารประกอบการสมัครงาน
รองรับไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน
รองรับไฟล์ .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน
รองรับไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
ไฟล์สำเนาใบสูจิบัตร (ใบเกิด)
รองรับไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
ไฟล์เอกสารแสดงการศึกษาสูงสุด
รองรับไฟล์ pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
ไฟล์สำเนาหลักฐานการผ่านงาน
กรุณาเลือกไฟล์ภาพ jpg, jpeg, png เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
VDO Present แนะนำตัวเอง ความสามารถ และทักษะที่อยากจะนำเสนอ (ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที) รองรับไฟล์ .mp4 เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 15 MB
VDO แนะนำตัว
ประสบการณ์การทำงาน/ฝึกงาน-ฝึกสหกิจศึกษา/โปรเจคจบ